O projektu

Metodologie projektu

Projekt "Česko hledá budoucnost" má tři fáze.

Projekt se připravoval od ledna do června 2011. V této fázi se formulovala metodologie a vytvářel okruh spolupracovníků. Vznikla tzv. skupina Zpravodajů, nejbližších spolupracovníků projektu, kteří jsou odpovědni za tematické okruhy a ustavení Diskuzních panelů okolo každého z nich. Každý panel sestává z akademiků, expertů, zástupců nevládních organizací a soukromého sektoru. Zpravodajové v této fázi zpracovávají první studie ke klíčovým oblastem zájmu. Vedle skupiny zpravodajů byla ustavena Poradní skupina složená z osobností akademického a veřejného života. Poradní skupina je konzultována ohledně celkového směřování projektu a zastává roli vnitřní oponentury. Rovněž zastřešuje projekt navenek.

Druhá fáze projektu běží od září 2011. Projekt byl veřejně odstartován a spuštěny webové stránky. Byla zahájena veřejná debata o dlouhodobých strategiích podporovaná mediálními partnery a přidruženými veřejnými akcemi (debatami) partnerů projektu. V této fázi se odehrávají setkání diskuzních panelů a pracovních kulatých stolů. Cílem je nalézt průřezové souvislosti a postupně mazat hranice mezi izolovanými tématy. V roce 2012 pak proběhne další série kulatých stolů, k nimž budou přizváni další spolupracovníci a partneři. Dílčí studie i závěry kulatých stolů budou průběžně uveřejňovány a diskutovány.

Třetí fáze projektu spočívá v sestavení závěrečné studie (podzim 2013). Ta bude pochopitelně myšlenkově vycházet z předcházejících fází. Cílem je nalézt srozumitelný jazyk, který propojí dílčí dilemata a scénáře do uceleného obrazu.

kalendář

No events

facebook

novinky emailem

partneři

Glopolis

 

Heinrich Böll Stiftung

 

Green European Foundation